Doelstelling

Doarpskoöperaasje Grou U.A. heeft een aantal doelstellingen ten guste van de eigen gemeenschap en het verzorgen van een sterk fundament voor toekomstige generaties Grousters. 

De coöperatie heeft ten doel:
a. Het collectief ontwikkelen, bewaken en implementeren van visie en plannen ter bevordering van de identiteit, brede welvaart, volksgezondheid, goede voorzieningen voor jong en oud, leefbaarheid en duurzaamheid van Grou en zijn bewoners, waartoe worden gerekend alle denkbare activiteiten op sociaal en maatschappelijk gebied zoals onder meer welzijn, cultuur, zorg en sport, en;
b. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, waaronder de uitgifte van obligaties, promessen, andere effecten of schuldbewijzen, alsmede het aangaan van overeenkomsten in verband met deze activiteiten; 
c. het verrichten van alle activiteiten op industrieel, financieel of commercieel gebied, ten behoeve van haar leden en al hetgeen te doen dat daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de breedste zin van het woord. 

Pijlers: 
Doarpskoöpersaasje Grou U.A. richt zich in de uitwerking vanaf de start op vijf pijlers.
In de toekomst kunnen hier pijlers bijkomen. De huidige aandachtspunten zijn:
- Inrichten van de doarpskoöperaasje en organisatie inclusief het aantrekken van een dorpsmanager
- Ontwikkelen van het Multi Functioneel Centrum Grou
- Grou energieneutraal
- Grou als bloeizone: voor dorp zelf en voor het buitengebied, waar onder NP De Alde Feanen
- Ruimtelijke ontwikkelingen

Statuten
(volgt) 

Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld tijdens de eerste Algemene vergadering. 
Wilt u meedenken? Meld u aan als lid.