Doarpskoöperaasje Grou U.A.

Algemene informatie

De dorpscoöperatie wordt een duidelijk aanspreekpunt voor inwoners, verenigingen en stichtingen, ondernemers, gemeente en provincie met het doel om tot een optimale samenwerking te komen. De dorpsvisie, waarin de Grouster identiteit staat beschreven conform de input gegeven door honderden geënqueteerde dorpsbewoners, geeft weer dat de merkwaarden water, hout en duurzaamheid duidelijke kernpunten zijn voor toekomstige ontwikkelingen. Het zijn positieve waarden die het dorp wil uitdragen en die herkenbaar terug moeten komen in het aanbod van -en de verhalen over Grou. De merkwaarden dienen als richtinggevend toetsingskader bij ontwikkelingen in Grou en voor bescherming van de gemeenschappelijke waarden. Dit toetsingskader is vernieuwend en heeft een grote impact op de manier waarop wordt om gegaan met thema’s als openbare ruimte, gebiedsontwikkeling, het sociaaleconomisch domein als ook de communicatie erover.

 

Geschiedenis

Geschiedenis

Al vele jaren werken verenigingen en stichtingen in Grou samen in het informele overleg Grou Breed. Voorzitters en bestuursleden van in Grou actieve verenigingen, zoals Pleatslik Belang Grou, Business club Grou en stichtingen zoals De Krite, Grou...
lees verder >

Doelstelling

Doarpskoöperaasje Grou U.A. heeft een aantal doelstellingen ten guste van de eigen gemeenschap en het verzorgen van een sterk fundament voor toekomstige generaties Grousters.  De coöperatie heeft ten doel: a. Het collectief ontwikkelen,...
lees verder >

Bestuur

Het bestuur van Doarpskoöperaasje Grou U.A. bestaat initieel uit een vijftal leden: Ivo Krikke (voorzitter) Daniël Engwerda (penningmeester) Durk van der Meer Janke Sietsma Gerard Bouma Secretariële ondersteuning: Annemieke Steemers De...
lees verder >

Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit inwoners van Grou. Zij vertegenwoordigt de Algemene Vergadering vanuit diverse sectoren/aandachtsgebieden bij te nemen beslissingen tijdens vergaderingen van de Doarpskoöperaasje Grou U.A.. Het voornemen is om tijdens de...
lees verder >

Lidmaatschap

Aanmeldingsformulier is in opmaak  voor informatie stuur een e-mail naar: doarpskooperaasje@grou.nl
lees verder >

Vacatures

Doarpskoöperaasje Grou zoekt regelmatig betrokken vrijwilligers die hun expertise graag willen inzetten ten gunste van de gemeenschap. Wil jij dat ook? Hou deze pagina in de gaten of stuur ons een e-mail (doarpskooperaasje@grou.nl) met je wensen...
lees verder >

Contact

Doarpskoöperaasje Grou U.A. is per e-mail bereikbaar via: doarpskooperaasje@grou.nl
lees verder >