Doarpskoöperaasje Grou U.A. -DKG-

Doarpskoöperaasje Grou U.A. heeft een aantal doelstellingen ten guste van de eigen gemeenschap en het verzorgen van een sterk fundament voor toekomstige generaties Grousters.

De coöperatie heeft ten doel:
a. Het collectief ontwikkelen, bewaken en implementeren van visie en plannen ter bevordering van de identiteit, brede welvaart, volksgezondheid, goede voorzieningen voor jong en oud, leefbaarheid en duurzaamheid van Grou en zijn bewoners, waartoe worden gerekend alle denkbare activiteiten op sociaal en maatschappelijk gebied zoals onder meer welzijn, cultuur, zorg en sport, en;
b. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, waaronder de uitgifte van obligaties, promessen, andere effecten of schuldbewijzen, alsmede het aangaan van overeenkomsten in verband met deze activiteiten;
c. het verrichten van alle activiteiten op industrieel, financieel of commercieel gebied, ten behoeve van haar leden en al hetgeen te doen dat daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de breedste zin van het woord.
Meer informatie over de Doarpskoöperaasje Grou U.A. Klik hier

Ledenraad:
Ook meedenken over het dorp en met het dorp, wordt lid van de Ledenraad, Klik hier!
De Ledenraad bestaat uit inwoners van Grou. Zij vertegenwoordigt de Algemene Vergadering vanuit diverse sectoren/aandachtsgebieden bij te nemen beslissingen tijdens vergaderingen van de Doarpskoöperaasje Grou U.A..
Het voornemen is om tijdens de eerste Algemene Vergadering de ledenraad in te stellen.